Realizacje


Dokumentacje projektowe

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej trybun na 200 miejsc siedzących, ciągów komunikacyjnych i ogrodzenia terenu oraz parkingu na 10 samochodów wraz z wjazdem na boisku sportowym w Puńcowie
 2. Przebudowa mostu na rzece Krztynia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773S relacji Kalinówka - Przyłubsko – Pradła w m. Przyłubsko
 3. Budowa dwujezdniowej drogi klasy GP na odcinku obwodnicy Parszowa i Wąchocka w ciągu DK 42
 4. Zabezpieczenie skarpy DW 980 Jurków-Biecz w km 34+180 do 34+270
 5. Przebudowa mostu na rz. Wiśle w ciągu drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach
 6. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na rzece Iłownicy w ciągu drogi powiatowej 4425S ul. Waryńskiego
  w Czechowicach-Dziedzicach
 7. Remont kładki nad torami PKP ul. Obywatelska w Rydułtowach
 8. Zabezpieczenie skarp wykopów w ciągu obwodnicy drogi „Głównej-Południowej” w Jastrzębiu-Zdroju
 9. Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy – Plebiscytowa – Fryderyka Engelsa – Kazimierza Przerwy Tetmajera oraz drogi na ul. Fryderyka Engelsa na odcinku od skrzyżowania z ul. Plebiscytową i Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Szpitalną i Skalną w Rydułtowach
 10. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na poszczególnych ulicach w mieście Rydułtowy
 11. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z wymianą elementów konstrukcji nośnej mostu drogowego w ciągu DP 1408 s Międzybrodzie Żywieckie – Żar w km 0+100 w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie w gminie Czernichów
 12. Stabilizacja osuwiska w m. Wisła, osiedle Górne Głębce 25
 13. Opracowanie dokumentacji projektowej wysięgników i bramownic w ciągu dróg krajowych
 14. Opracowanie skróconej dokumentacji na bieżące naprawy 4 mostów znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich w Łodzi
 15. Program funkcjonalno-użytkowy dla węzła Nowoszczakowska na skrzyżowaniu typu cygaro w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79 w Jaworznie – obiekty mostowe
 16. Remont mostku na ul. Klonowej w Wiśle uszkodzonego podczas powodzi
 17. Opracowanie obliczeń warstwy odciążającej kanału dla zadania: „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla”
 18. Remont mostu przy ul. Kopydło w Wiśle
 19. Gazociąg w/c DN 700 Rozwadów – Końskowola; wymiana lin stalowych mostu nad ujęciem wody dla EC Stalowa Wola – dokumentacja
 20. Zabezpieczenie skarpy przy ul. Gałczyńskiego oraz skarpy przy Al. Jana Pawła II w Jastrzębiu – Zdroju
 21. Budowa węzła wytwórni masy bitumicznej w Przemyślu – projekt wykonawczy posadowienia węzła
 22. Przebudowa mostu nad rzeką Pszczynką w ciągu ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach wraz z przebudową układu drogowego
  w rejonie skrzyżowania ul. Zwycięstwa z ul. Śląską
 23. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla wytwórni betonu towarowego w Zabrzu
 24. Zabezpieczenie skarpy w rejonie SP nr 16 w Jastrzębiu – Zdroju
 25. Remont mostu w ciągu ul. Zielonej w Chybiu
 26. Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4425S Czechowice–Zabrzeg–Międzyrzecze–Wapienica, ul. Centralna w Międzyrzeczu
 27. Konstrukcja ściany oporowej z gruntu zbrojonego” w ramach zadania pn.: „Panattoni Park Bielsko-Biała III - hala produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną
 28. Umocnienie rowów stawów rekreacyjnych w Chybiu według wymagań pozwolenia wodnoprawnego Starosty Cieszyńskiego
 29. Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Jałowcowej w Zabłociu
 30. Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia korpusu drogowego ul. Królewskiej w Czańcu
 31. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Żorach położonych w pobliżu autostrady A-1” – przepusty PDR1 i PDR2
 32. Wykonanie projektu wykonawczego na zabezpieczenie żelbetowych elementów wieńczących poprzecznice na skrajnych dźwigarach konstrukcji estakady w ciągu ul. Staszica w Siemianowicach Śląskich
 33. Remont mostu znajdującego się w ciągu drogi krajowej nr 11 km 487+069 w m. Gotartów
 34. Budowa ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Kopernika i Cieszyńskiej w Mnichu
 35. Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Wygonowej  w Raciborzu-Brzezie
 36. Projekt wykonawczy muru oporowego przy DK 44, ul. Mikołowska w Tychach
 37. Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – boiska sportowe

Przeglądy

 1. Wykonanie przeglądu podstawowego (rocznego) trzech obiektów mostowych na terenie Gminy Racibórz
 2. Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych (11 mostów i 14 przepustów) znajdujących się
  w ciągu dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
 3. Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Krzyżanowice
 4. Wykonanie przeglądów szczegółowych 15 obiektów mostowych na terenie miasta Częstochowy
 5. Wykonanie przeglądu podstawowego 141 kolejowych obiektów inżynierskich na terenie działania ZLK w Sosnowcu
 6. Przeglądy roczne obiektów mostowych w Rydułtowach
 7. Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Łodzi
 8. Wykonanie przeglądu specjalnego dla 5 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie IZ Bydgoszcz
 9. Wykonanie przeglądów specjalnych 3 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie IZ Nowy Sącz
 10. Wykonanie przeglądów specjalnych wybranych kolejowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie IZ Sosnowiec
 11. Wykonanie przeglądów specjalnych 6 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie IZ Zielona Góra
 12. Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego sześciu obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Strumień
 13. Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego pięciu obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych
  w granicach miasta Strumień

Ekspertyzy

 1. Ekspertyza techniczna mostu przez rzekę Mleczka w miejscowości Kańczuga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica w km 41+236
 2. Ekspertyza schodów zejścia z wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 4454S, ul. R. Traugutta na peron nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
 3. Ekspertyza dla oceny przyczyny osiadania murów oporowych w ciągu DK1 w rejonie skrzyżowania z Al. Niepodległości
  w Tychach
 4. Ekspertyza kanału DN1000 znajdującego się pod nasypem drogowym przy obiekcie mostowym w/c DK-1 nad
  ul. Niepodległości w Tychach
 5. Ekspertyza stanu technicznego oraz kosztorysy niezbędnych prac remontowych dwóch wiaduktów drogowych usytuowanych nad linią kolejową nr 22 w miejscowości Werówka i Strzyżów
 6. Wykonanie ekspertyzy dla obiektu mostowego pozostającego w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca – kładka przy
  ul. Naftowej nad torami kolejowymi
 7. Wykonanie ekspertyz technicznych 3 obiektów mostowych wraz z koncepcjami remontu w Rzeszowie
 8. Zmiana stosunków wodnych na gruncie będącym własnością Gminy Żywiec w związku z przebudową al. Piłsudskiego
  w Żywcu
 9. Wykonanie kompletnej ekspertyzy komina w Centralnej Ciepłowni w Olkuszu i filarów stalowych budynku głównego Centralnej Ciepłowni w Olkuszu
 10. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu na bocznicy kolejowej Euronaft Trzebinia km 0,010
  z przeprowadzeniem badań wytrzymałościowych i chemicznych materiałów, określeniem nośności oraz przydatności obiektu do dalszej eksploatacji
 11. Ekspertyza mostu nad potokiem Wielonka w ciągu ulicy Gierymskiego w Wojkowicach
 12. Ekspertyza techniczna budynku peronu składającego się z płyty peronu oraz konstrukcji wsporczej, znajdującego się na działce nr 94/35 przy ul. Karola Miarki w Bytomiu

Badania

 1. Badania wiaduktu drogowego, ściany oporowej oraz nasypów na dojazdach do wiaduktu położonego w ciągu
  ul. Paderewskiego nad torami stacji PKP we Wrześni wraz ze sporządzeniem raportu z badań
 2. Wykonanie badań betonu dla zadania pn.: Przebudowa zniszczonego obiektu mostowego w oddziale 77 leśnictwa Rzędów Nadleśnictwa Turawa
 3. Wykonanie badań betonu fundamentów elektrofiltra Elektrociepłowni Jankowice
 4. Badania betonu mostu w ciągu ul. Leśnej w Jaworzniku